OPAS: Sähköauton latauspiste taloyhtiöön – kaikki mitä tulee tietää, kun suunnittelet latauspisteiden hankkimista

Sähköautojen ja ladattavien hybridien latausratkaisut taloyhtiöissä saattavat aiheuttaa päänvaivaa. Monissa taloyhtiöissä pohditaan, kuinka sähköt saadaan riittämään, kuka maksaa lataukseen kuluvat sähköt ja kuinka taataan asukkaiden tasapuolinen kohtelu latausasioissa, kun taloyhtiöön halutaan hankkia latauspisteet. Tässä oppaassa neuvomme, mitä kaikkea sinun tulee huomioida pohtiessasi taloyhtiösi latausratkaisuja. 

Löydät oppaasta neuvoja esimerkiksi seuraaviin haasteisiin:

 • Kuinka hankitaan latauspisteet taloyhtiöön
 • Mitä laki sanoo latausasemista taloyhtiöissä
 • Minkä verran latauspisteet suunnilleen maksavat
 • Mitä pitää tehdä olemassa olevalle lämmitystolppien sähköinfralle
 • Voiko lataustolpat asentaa vanhojen, olemassa olevien lämmitystolppien tilalle
 • Kuinka latausasemien hankinnassa kannattaa edetä
 • Kuka maksaa lataukseen kuluneet sähköt

Latauspisteet taloyhtiöön

Sähköautoilun yleistymisen myötä myös taloyhtiöt kohtaavat uudenlaisia kysymyksiä. Monissa taloyhtiöissä pohditaan, kannattaako sähköautojen lataus mahdollistaa asukkaille, kuka maksaa latauksesta aiheutuvat kulut ja mitä pitäisi tehdä, kun perinteisiä lämpötolppia ei ole suunniteltu sähköautojen lataukseen.

Varsinkin vanhemmat taloyhtiöt voivat luulla olevansa pulassa sähköautoilun yleistyessä, sillä taloyhtiöissä saatetaan ajatella, että vanhassa taloyhtiössä lämmitystolppien johdotusta ei ole mitoitettu riittävän suureksi kestämään useamman sähköauton samanaikaisen latauksen. Luulo on varsin yleinen ja usein väärä.

Monesti kapasiteetin voidaan ajatella riittävän vain yhden auton lataukseen, mutta samalla latausmahdollisuus tulisi taata kaikille sitä haluaville taloyhtiön asukkaille. Asia on usein ratkaistu valitettavasti niin, että yhtiöön rakennetaan yksi tai kaksi uutta latauspaikkaa, joita osakkaat käyttävät vaihtelevilla käytännöillä, esimerkiksi siten, että auto laitetaan laturiin hetkeksi ja illalla siirretään auto pois, että naapuri pääsee lataamaan autoaan. On kuitenkin mahdollista taata kaikille mahdollisuus ladata omalta paikaltaan ilman suuria investointeja.

Myös sähkönkulutus taloyhtiössä kasvaa sähköautojen latauksen myötä, jolloin kustannusten tasapuolinen jakautuminen saattaa aiheuttaa päänvaivaa. Jos taloyhtiö sisällyttää tolpan käytön vastikkeeseen, yhden asukkaan kasvanut sähkönkulutus näkyy myös toisen asukkaan laskussa. Nykyaikainen latauspaikkojen rakentaminen taloyhtiöön mahdollistaa kuitenkin sähkölaskun jyvittämisen käyttäjille ilman isännöitsijän tai hallituksen käsityötä.

Latauspisteet taloyhtiöön: eTolppa eParking-järjestelmällä.
Älykäs latausasema taloyhtiön pihassa

Vanhat lämmitystolpat voidaan päivittää älykkäiksi latausasemiksi

Uudenlaiset, älykkäät latausasemat tuovat kaivatun ratkaisun näihin taloyhtiöiden kohtaamiin haasteisiin. Perinteiset lämmitystolpat on mahdollista päivittää älykkäiksi latausasemiksi. 

Älykkäät järjestelmät mittaavat sähkönkulutusta käyttäjäkohtaisesti, jolloin laskutus tapahtuu kulutuksen mukaan ja laskutus kohdistuu suoraan käyttäjälle. Älykkäiden latausasemien avulla on siis mahdollista vähentää sähkönkulutuksesta johtuvia ristiriitoja taloyhtiössä sekä varmistaa asukkaiden tasapuolinen kohtelu. Lähes aina älykäs latausasema on asennettavissa vanhojen piharasioiden tilalle eikä johdotuksia välttämättä tarvitse uusia. Perinteisten lämmitystolppien päivittäminen uusiin älykkäisiin latausasemiin maksaa noin 350 € yhtä autopaikkaa kohden.

Älykkäiden latausasemien etuja:

 • Helppo ja nopea asentaa vanhojen lämmitystolppien tilalle
 • Mittaavat sähkönkulutusta käyttäjäkohtaisesti
 • Laskutus voidaan kohdentaa suoraan tolpan käyttäjälle kulutuksen mukaan
 • Ekologisuus: latauksen voi ajastaa tai keskeyttää tarvittaessa, jolloin lataus ei kuluta sähköä turhaan
 • Samalla tolpalla voi sekä ladata että lämmittää autoa
 • Järjestelmässä pystytään erittelemään tolpan lataus- ja lämmityskäyttö, jolloin nämä toiminnot on mahdollista laskuttaa käyttäjiltä eri tavoin, jos taloyhtiössä niin halutaan
 • Tolppaa voi käyttää etänä mobiilisovelluksella tai internetselaimella
 • Mahdollistavat hinnoittelun tasapuolisuuden. Älytolppa mahdollistaa reaaliaikaisen sähkönkulutuksen seurannan ja käyttöperusteisen laskutuksen. Reilu laskutus vähentää ristiriitoja asukkaiden kesken ja edistää sopuisaa ilmapiiriä taloyhtiöissä.

Mitä laki sanoo latauspisteiden hankkimisesta taloyhtiöön?

Yhdenvertaisuusperiaate

Lähtökohtana latausratkaisujen toteutuksille on yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen. Jos yhdelle mahdollistetaan latausratkaisu, samankaltainen ratkaisu pitää mahdollistaa myös muille. (AYOL 1:10: Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.)

Kiinteistöliiton ohjeistuksen mukaan osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaate edellyttää, että jokaisella osakkaalla tulisi olla samoilla ehdoilla ja edellytyksillä oikeus latauspisteen asentamiseen autopaikalleen. On siis tärkeää selvittää, montako latauspistettä taloyhtiöön on mahdollista perustaa olemassa olevan kapasiteetin puitteissa. Osakkaiden kanssa tehdyt sopimukset eivät saisi muodostua esteeksi sähköverkon uudistamiselle, mikäli latauspisteitä haluavia on niin paljon, että sähköverkon kapasiteettia on kasvatettava ja sähköverkkoa uusittava. Myös kustannusten jakautumisessa tulee ottaa yhdenvertaisuus huomioon esimerkiksi asentamalla sähkönkulutusmittarit latauspisteisiin. Lisäksi Kiinteistöliitto muistuttaa, että kun on kyse yhtiön uudistushankkeesta, joka kohdistuu vain osaan osakkeista ja joka tuottaa etua (arvonnousua) vain kyseisille osakkeille, vastiketta maksavat vain ne osakkaat, joiden osakkeisiin hanke kohdistuu (esimerkiksi silloin, jos vain osaan autopaikoista tulee latauspiste).

Latauspisteitä koskeva päätöksenteko taloyhtiössä

Kiinteistöliiton mukaan latauspisteitä koskevassa päätöksenteossa on tärkeää huomioida, kuka hallinnoi autopaikkoja sekä millä tavalla latauspisteiden hankinta toteutetaan (yhtiön hankkeena, osakasvähemmistön hankkeena vai osakkeenomistajan muutostyönä). Latauspisteiden hankinnasta syntyvä maksurasitus ei saa muodostua kohtuuttomaksi taloyhtiön osakkeenomistajille. Kiinteistöliitto muistuttaa, että autopaikkojen varustamista latauslaitteilla pidetään ns. tavanomaisena uudistushankkeena, kun latauspisteiden toteuttaminen ei vaadi muutoksia yhtiön sähköverkkoon eikä sähköliittymään. 

Jos siis uudistus voidaan toteuttaa olemassa olevan sähköverkon ja kapasiteetin puitteissa, voidaan asiasta päättää yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksenä ja kaikki osakkeenomistajat ovat velvolliset maksamaan vastiketta uudistuksen kustannuksiin. Tällöinkin kustannusten tulee pysyä kohtuullisina. Tulkintakysymyksiksi ovat kuitenkin nousseet tilanteet, joissa taloyhtiön sähköverkko uusitaan nimenomaan latauspisteiden toteuttamiseksi, sillä tällaista uudistusta ei aina voida pitää tavanomaisena ja siten perustella kustannusten perimistä osakkailta vastikeperusteisesti. Oli tilanne mikä hyvänsä, kustannusten on pysyttävä maltillisina eikä niistä saa muodostua kohtuutonta rasitetta taloyhtiön asukkaille. Kohtuullinen hinta on määritelty sellaiseksi, jossa otetaan huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu ja muut olosuhteet sekä yleinen hintataso ja markkinahinnat.Voit lukea tarkemmin taloyhtiöiden yhdenvertaisuusperiaatteesta Kiinteistöliiton ohjeistuksesta. Myös Laki Helsinki on kirjoittanut aihetta koskevan blogikirjoituksen.

Sähköauto latauspisteellä.
Sähköauto latausasemalla taloyhtiön pihassa

ARA-tuki taloyhtiöille latausinfran rakentamista varten

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää taloyhtiöille tukea sähköautojen latausinfran rakentamiseen. Avustusta voivat saada asuinrakennuksen omistavat yhteisöt sähköautojen latauspisteiden edellyttämiä kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksia varten. Avustusta voivat siis hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. 

Avustusta voi hakea myös jälkikäteen asennettaviin latauslaitteisiin. Latauslaitteita on kuitenkin hankittava kerralla vähintään viiden latauspisteen vaatima määrä.

Paljonko ARA-tukea voi saada?

 • Avustus on 35 % toteutuneista kuluista
 • Avustus on kuitenkin enintään 90 000 €

Toteutuvan latausinfrahankkeen avustettavia kustannuksia ovat: 

 • tarvekartoitus
 • hankesuunnittelu
 • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
 • sähköliittymän tyypin muutos
 • putkitukset ja kaapeloinnit sekä niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
 • latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Taloyhtiöt voivat hakea ARAn tukea ympäri vuoden. Muista, että avustushakemus on kuitenkin jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu. Avustusta ei myönnetä keskeneräisiin uudisrakennuskohteisiin. Tuen saamiseen riittää valmius latauslaitteen asentamiselle heti tai myöhemmin, yhtään latauslaitetta ei tarvitse ottaa käyttöön.
Valmiudeksi katsotaan se, että autopaikalta on yksinkertaisin toimin saatavissa käyttöön latauslaitteen vaatima sähkön syöttö. Sähkönjohtimen tulee kestää vähintään 11 kW teho kolmivaiheisena.

ARA on varannut vuodelle 2023 yhteensä 9 miljoonaa euroa määrärahoja latausinfra-avustuksiin. Lue lisää ARA:n sähköautojen latausinfra-avustuksesta. Linkistä löydät ARA:n laatiman hakuohjeen avustuksen hakemista varten sekä ajankohtaisimman tiedon avustusten määrästä kuluvalle vuodelle.

Latausasemien nopeuden valinta tarve edellä

Kun taloyhtiössä pohditaan latausasemien hankintaa, kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään mikä on tarpeellista. Tarjolla on valittavana hidas-, keskinopea- ja pikalataus tai näiden yhdistelmiä.

Hidaslatauksella tarkoitetaan sähköauton latausta matalalla teholla pidemmän aikaa, esimerkiksi yön yli tai työpäivän ajan. Auto on pysäköitynä jopa 95 % sen käyttöiästä ja useimmin parkissa päivittäin kotona tai työpaikan pihassa. Hidaslatauksella sähköautoon saa ladattua yön aikana 100-150 km toimintasädettä, joka riittää suurimmalle osalle autoilijoista päivittäiseen liikkumiseen. 

Hidaslatausratkaisuilla mahdollisestaan myös useamman sähköauton lataus samanaikaisesti, sillä hidaslatauksessa käytetään vähemmän tehoa kuin keskinopeissa latauksissa tai pikalatauksissa. Tehokkaammalla latauksella kohteen maksimiskapasiteetti tulee vastaan nopeammin kuin hidaslatauksella puhumattakaan siitä, että esim. suurin osa hybridiautoista ei pysty vastaanottamaan kuin hidasta latausta. Tehokasta latausta ei siis yleensä pysty hyödyntämään kuin pari autoa kerrallaan ilman mittavia inframuutoksia.

Latauspisteet taloyhtiöön. Hidas lataus verrattuna keskinopeaan lataukseen.
Hitaan ja nopean latauksen vertailu. Huomaa kuinka paljon enemmän hitaalla latauksella saadaan palveltua pysäköijiä.

Kuvassa on havainnollistettu, kuinka kohteen sähköjen maksimikapasiteetti riittää, kun ladataan matalalla teholla ja kun ladataan suuremmalla teholla. Hidaslatausratkaisu mahdollistaa useamman samanaikaisen latauksen ja vielä usean lämmityskäytönkin, ennen kuin maksimikapasiteetti saavutetaan. 

Keskinopeissa latauksissa kohteen maksimikapasiteetti tulee täyteen jo parista lataajasta eikä lämmittäjille välttämättä riitä enää kapasiteettia. Siksi taloyhtiöissä onkin tärkeää miettiä, onko nopeammalle lataukselle tarvetta. Nopeamman latauksen mahdollistaminen vaatii usein muutoksia sähköinfraan, jotta kohteen sähköjen maksimikapasiteettia saadaan kasvatettua. Sähköinfran merkittävä muuttaminen taas kasvattaa kustannuksia merkittävästi.

Korkean maksimikapasiteetin havainnollistaminen

Kohteen maksimikapasiteetin kasvattaminen mahdollistaa useamman tehokkaamman latauksen samanaikaisesti. Jotkut taloyhtiöt haluavat tarjota asukkailleen mahdollisuuden tehokkaampaan lataukseen kaiken varalta. Maksimikapasiteettia ei kuitenkaan välttämättä ole tarvetta ylimitoittaa ylikuormittumisen pelossa, sillä useat älykkäät latausasemajärjestelmät sisältävät kuormanhallintajärjestelmän, joka tasaa älykkäästi sähkökuormaa, jotta kohteen maksimikapasiteetti ei ylity. Myös ARA suosittelee, että avustuksella toteutettavissa
hankkeissa käytetään latauskuormanhallintaa tukevia latauslaitteita.

Viisi vaihetta: näin etenee latausasemien hankinta taloyhtiössä

1. Tee tarvekartoitus

Latausratkaisuja valitessa aloita ottamalla selvää,

 • kuinka moni taloyhtiösi pysäköintipaikoista on osakepaikkoja
 • kuinka moni on taloyhtiön paikkoja
 • kuinka kustannukset pysäköinnistä jaetaan taloyhtiössä 

Ota selvää myös, kuinka paljon taloyhtiössäsi on auton lataajia ja auton lämmittäjiä. Lisäksi voit yrittää kartoittaa, millaisia autoja taloyhtiösi asukkaat aikovat tulevaisuudessa hankkia. Sähköautoilun suosio kasvaa räjähdysmäisesti ja siihen on hyvä taloyhtiöissäkin varautua jo nyt. 

Muutama avainkysymys, joita kannattaa kysyä:

 • Ajetaanko autolla useana päivänä viikossa yli 100 km eli vuodessa yli 35 000 km? Hidaslataustoteutuksella sähköautoihin ladataan yön aikana noin 100-150 km. Jos tämä pääsääntöisesti riittää päivittäin, on hidaslataustoteutus todennäköisesti riittävä.
 • Kuinka usein on se tilanne, että autolla ajetaan tyhjällä akulla kotiin ja aamulla pitää lähteä yli 150 km päähän? Voisiko näinä kertoina käyttää tehokkaampaa julkista laturia?
 • Oletteko valmiita ennakoimaan sähkönkäyttöä?
 • Haluatteko nähdä vaivaa käytännön järjestelyissä vai olisiko mukavampi, että esimerkiksi laskutuksen hoitaa joku muu taho?
 • Paljonko rahaa olette valmiita käyttämään?
 • Onko kohteessa jo lämpötolpat ja haluatteko hyödyntää niiden olemassa olevaa sähköinfraa?

Myös asukkailta on hyvä kysyä, hankkisivatko he tulevaisuudessa mieluummin täyssähköauton vai ladattavan hybridin. Ladattavissa hybrideissä on pääsääntöisesti 15 kWh tai pienempi akku ja ne pystyvät pääsääntöisesti hyödyntämään vain 1-vaihelatausta. Vaikka taloyhtiössä päädyttäisiin ottamaan 11 kW:n latausasemat, monet ladattavat hybridit saavat tällaisesta ladattua vain 3,6 kW teholla.

2. Mieti sähköt kuntoon

Mikä on taloyhtiösi nykyinen kapasiteetti? Onko se riittävä vai tarvitseeko kapasiteettia kasvattaa? Onko taloyhtiössäsi tarvetta kuormanhallinnalle?

Monet latausjärjestelmät sisältävät kuormanhallinnan. Kuormanhallinta tasaa älykkäästi latausasemien ja lämpötolppien sähkökuormaa, jotta pysäköintipaikkojen sähkönsyötön ja sulakkeiden kestorajaa ei ylitetä. Latausasemia, kaapelointia ja kiinteistön sähköliittymää ei siis tarvitse kuormanhallinnan ansiosta ylimitoittaa hetkellisten hallitsemattomien huippukuormien ehkäisemiseksi. Parhaiten selvitätte nämä asiat teettämällä taloyhtiössänne sähkökartoituksen.

3. Teetä sähkökartoitus

Taloyhtiön sähköverkko kannattaa aluksi tutkituttaa riippumattomalla sähköalan ammattilaisella. Olennaista on pyytää verkkoyhtiöltä liittymäkoon vapaa kapasiteetti ja selvittää, kuinka vahvat kaapelit ja sulakkeet syöttävät autopaikkoja. Yleensä suomalaisissa taloyhtiöissä on lämpötolpat ja samaa sähköinfraa on usein mahdollista hyödyntää hidaslatausratkaisunkin toteuttamisessa.

Sähköinfran uusiminen kokonaan ei aina ole välttämätöntä, sillä hidaslataus on hyvin varteenotettava vaihtoehto, jonka valitsemalla taloyhtiö voi myös säästää merkittävästi latausinfran rakennuskustannuksissa. Hidaslatausratkaisu sopii hyvin taloyhtiöille, sillä yleensä asukkaiden autot ovat pysäköitynä yön yli pysäköintipaikalla, ja hidaslatauksella autoon saa yöllä ladattua 100-150 km toimintasädettä. Liikenneviraston mukaan auto seisoo parkissa jopa 95 % sen käyttöiästä ja useimmin auto on parkissa päivittäin kotona tai työpaikan pihassa.

Jos sähköinfraa ei ole (jos esimerkiksi kyseessä on puolilämmin parkkihalli) tai taloyhtiö haluaa toteuttaa nopeampia latausmahdollisuuksia, saattavat kustannukset latauspaikkojen toteutukselle nousta merkittävästi. Sähköinfran rakentaminen tyhjästä maksaa suunnilleen 1000€ – 2000€ autopaikkaa kohden, eikä hinnassa ole vielä edes latauslaitteita mukana.

Oheisista linkeistä löydät kahden hyvin erilaisen toteutuksen kustannusesimerkkejä:

4. Mieti ja selvitä, minkä verran asukkaat ovat valmiita maksamaan latausmahdollisuudesta

Uudistuksen yhteydessä on hyvä huomioida, että pysäköintisähköt voidaan tarjota asukkaalle myös hieman eri tavalla, kuin mihin on perinteisesti totuttu. Erilaisista hinnoittelutavoista voit käydä lukemassa blogikirjoituksen. Blogikirjoituksessa on esitelty kolme erilaista vaihtoehtoista tapaa lataus- ja lämmityssähköjen veloittamiseen asukkailta.

5. Pyydä tarjouksia latausinfran ja latausasemien rakentamisesta taloyhtiöönne

Suomessa on monia yrityksiä, jotka rakentavat taloyhtiöihin latausinfran ja latausasemat. Yritysten yhteystietoja löytyy esimerkiksi kumppaniverkostostamme. Tarjouspyyntöjä kannattaa kysyä useammalta yritykseltä, sillä tarjouksissa saattaa olla merkittäviä eroja hinnassa ja toteutustavassa. Jotkut yritykset saattavat tarjota koko latausinfran uudelleen rakentamista ja vanhojen lämpötolppien vaihtoa kokonaan uusiin lataustolppiin, vaikka kaikissa taloyhtiöissä näin mittava remontti ei välttämättä ole tarpeellista. Tärkeintä on, että tarjouksissa on huomioitu teidän taloyhtiöönne soveltuvat ratkaisut.

Latauspiste taloyhtiössä. Sähköauto latauksessa eParking.fi laitteessa.
Latauspiste käytössä.

eTolpat ja eParking.fi-järjestelmä

Sähköautojen latauksen mahdollistaminen taloyhtiössä ei tarvitse olla vaikeaa. Älykkäät eTolpat sekä eParking.fi-järjestelmä on luotu tekemään sähköautojen latauksesta, autojen lämmityksestä sekä pysäköinninhallinnasta taloyhtiössä helppoa ja vaivatonta. 

eTolpat ovat etäohjattavia älytolppia. eTolpan ohjaus tapahtuu eParking.fi-mobiilisovelluksella. Käyttäjä voi ajastaa, aloittaa ja lopettaa sähköauton latauksen tai auton lämmityksen etänä omalla mobiililaitteellaan. eTolpat myös mittaavat sähkönkulutusta käyttäjä- tai pistokekohtaisesti, jolloin käyttäjän laskuttaminen tapahtuu käytetyn sähkön perusteella tarkasti ja oikein.

eParking.fi on myös pysäköinninhallintajärjestelmä, jonka avulla pysäköinnin hallinta esimerkiksi taloyhtiössä tai työpaikalla sujuu vaivatta. eParking.fi-järjestelmässä ylläpitäjä voi esimerkiksi hallinnoida pysäköintilupia, pysäköintilupien maksuja ja tarkastella lataus- ja lämmityssähkön kulutusta taloyhtiössä. Lisäksi käyttäjä voi maksaa eParking.fi-sovelluksella lyhytaikais- tai sopimuspysäköinnin. 

Palvelut eParking.fi-järjestelmässä on mahdollista räätälöidä juuri teidän taloyhtiöllenne sopiviksi ja tarpeellisiksi. eParking.fi-järjestelmän avulla on esimerkiksi mahdollista eritellä auton lämmitykseen ja sähköauton lataukseen kuluvat sähköt ja laskuttaa ne erikseen käyttäjältä. 

Kysäise rohkeasti tarjous eTolpista ja eParking.fi-järjestelmästä myyjiltämme! Autamme mielellämme ja vastaamme kaikkiin mieltäsi askarruttaviin latausratkaisuja koskeviin kysymyksiin. Kun haluat latauspisteet taloyhtiöön, ota yhteyttä:

Antti Hiekkanen, Operatiivinen johtaja, latausratkaisut, +358 40 820 8840, antti.hiekkanen@igl.fi

Teemu Marku, Myyntipäällikkö, pysäköintiratkaisut, +358 40 7373267, teemu.marku@igl.fi

Kirsi Salovaara, Latausratkaisut, +358 50 347 5375, kirsi.salovaara@igl.fi

Teppo Tieranta, Latausratkaisut, +358 50 470 2390, teppo.tieranta@igl.fi

PS. Jos olet suunnittelija ja luet tätä, niin tutustu myös Latausasemaopas suunnittelijoille.